Användarvillkor

Senast uppdaterad den 27 februari 2023

GODKÄNNANDE AV VÅRA JURIDISKA VILLKOR

Vi är Sophyy LLC (företag, "vi", "oss", "vår"), ett företag registrerat i 1942 Broadway Suite 314C, Boulder CO 80302.

Vi driver webbplatsen http://www.sophyy com ("Webbplatsen"), liksom alla andra relaterade produkter och tjänster som hänvisar till eller länkar till dessa juridiska villkor ("Juridiska villkor") (gemensamt kallade"Tjänster").

Du kan kontakta oss via e-post till contact@sophyy.com .

Dessa juridiska villkor utgör ett juridiskt bindande avtal mellan dig, antingen personligen eller på uppdrag av en enhet ("du"), och sophyy LLC, angående din åtkomst till och användning av tjänsterna. Du samtycker till att genom att komma åt tjänsterna har du läst, förstått och samtyckt till att vara bunden av alla dessa juridiska villkor. OM DU INTE SAMTYCKER TILL ALLA DESSA JURIDISKA VILLKOR ÄR DU UTTRYCKLIGEN FÖRBJUDEN ATT ANVÄNDA TJÄNSTERNA OCH DU MÅSTE AVBRYTA ANVÄNDNINGEN OMEDELBART

Kompletterande villkor eller dokument som kan komma att publiceras på Tjänsterna från tid till annan införlivas härmed uttryckligen genom hänvisning. Vi förbehåller oss rätten att efter eget gottfinnande göra ändringar eller modifieringar av dessa juridiska villkor från tid till annan. Vi kommer att meddela dig om eventuella ändringar genom att uppdatera datumet för "Senast uppdaterad" i dessa juridiska villkor, och du avstår från rätten att få ett specifikt meddelande om varje sådan ändring. Det är ditt ansvar att regelbundet granska dessa juridiska villkor för att hålla dig informerad om uppdateringar. Du kommer att omfattas av, och kommer att anses ha blivit medveten om och ha följt, ändringarna i eventuella reviderade juridiska villkor genom din fortsatta användning av tjänsterna efter det datum då sådana reviderade

Tjänsterna är avsedda för användare som är minst 13 år gamla. Alla användare som är minderåriga i den jurisdiktion där de är bosatta (i allmänhet under 18 år) måste ha tillstånd från, och stå under direkt tillsyn av, sin förälder eller vårdnadshavare för att använda Tjänsterna. Om du är minderårig måste du se till att din förälder eller förmyndare läser och godkänner dessa juridiska villkor.

Vi rekommenderar att du skriver ut en kopia av dessa juridiska villkor för ditt eget bruk.

Konton

För att kunna använda vissa funktioner på webbplatsen (t.ex. köpa produkter och tjänster (häri gemensamt kallade "produkter") från webbplatsen) måste du registrera ett konto hos PetMania ("PetMania-konto") och tillhandahålla viss information om dig själv i enlighet med webbplatsens registreringsformulär. Du försäkrar och garanterar att: (a) all nödvändig registreringsinformation som du lämnar är sanningsenlig och korrekt; (b) du kommer att upprätthålla riktigheten i sådan information; och (c) din användning av webbplatsen inte bryter mot någon tillämplig lag eller förordning eller villkoren i detta avtal. Du är ansvarig för att sekretessbelägga inloggningsuppgifterna till ditt PetMania-konto.

Du är fullt ansvarig för alla aktiviteter som är kopplade till ditt PetMania-konto (inklusive men inte begränsat till eventuella köp, användning av webbplatsen eller korrespondens från ditt konto till PetMania). Du samtycker till att omedelbart meddela PetMania om obehörig användning eller misstänkt obehörig användning av ditt PetMania-konto eller något annat brott mot säkerheten. När du förser PetMania med ett sådant meddelande kommer PetMania att stänga av eller på annat sätt säkra ditt konto för att förhindra framtida obehörig aktivitet.

VÅRA TJÄNSTER

Den information som tillhandahålls vid användning av Tjänsterna är inte avsedd att distribueras till eller användas av någon person eller enhet i någon jurisdiktion eller något land där sådan distribution eller användning skulle strida mot lag eller förordning eller där vi skulle omfattas av något registreringskrav i sådan jurisdiktion eller sådant land. Följaktligen gör de personer som väljer att få tillgång till tjänsterna från andra platser det på eget initiativ och är ensamt ansvariga för efterlevnaden av lokala lagar, om och i den utsträckning lokala lagar är tillämpliga.

Tjänsterna är inte anpassade för att uppfylla branschspecifika bestämmelser (Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA), Federal Information Security Management Act

(FISMA) etc.), så om dina interaktioner skulle omfattas av sådana lagar får du inte använda tjänsterna. Du får inte använda tjänsterna på ett sätt som skulle strida mot Gramm-Leach-Bliley Act (GLBA).

Vår immateriella egendom

 

 

 

Under förutsättning att du följer dessa juridiska villkor, inklusive avsnittet "FÖRBJUDNA AKTIVITETER" nedan, ger vi dig en icke-exklusiv, icke-överförbar, återkallelig licens att:

- få tillgång till tjänsterna, och

ladda ner eller skriva ut en kopia av någon del av innehållet som du har fått korrekt åtkomst till.

endast för ditt personliga, icke-kommersiella bruk.

Med undantag för vad som anges i detta avsnitt eller någon annanstans i våra juridiska villkor får ingen del av tjänsterna och inget innehåll i varumärken kopieras, reproduceras, sammanställas, publiceras på nytt, laddas upp, publiceras, visas offentligt, kodas, översättas, överföras, distribueras, säljas, licensieras eller på annat sätt utnyttjas för något kommersiellt ändamål utan vårt uttryckliga skriftliga tillstånd i förväg.

Om du vill använda tjänsterna, innehållet eller varumärkena på annat sätt än vad som anges i detta avsnitt eller på annan plats i våra juridiska villkor, vänligen adressera din förfrågan till contact@sophyy.com. vi någonsin ger dig tillstånd att publicera, reproducera eller offentligt visa någon del av våra tjänster eller innehåll, måste du identifiera oss som ägare eller licensgivare av tjänsterna, innehållet eller varumärkena och se till att alla meddelanden om upphovsrätt eller äganderätt visas eller är synliga vid publicering. reproducering eller visning av vårt innehåll.

Vi förbehåller oss alla rättigheter som inte uttryckligen beviljats dig i och till Tjänsterna, Innehållet och Varumärkena.

Varje överträdelse av dessa immateriella rättigheter utgör en väsentlig överträdelse av våra juridiska villkor och din rätt att använda våra tjänster upphör omedelbart.

Din användning av tjänsten

vi är ägare eller licensinnehavare av alla immateriella rättigheter i våra tjänster, inklusive alla källkodsdatabaser, funktioner, programvara, webbplatsdesign, ljud, video, text, fotografier och grafik i tjänsterna (tillsammans "innehållet"), samt de varumärken, servicemärken och logotyper som ingår i dessa (de "varumärkena")

Vårt innehåll och våra varumärken skyddas av upphovsrätts- och varumärkeslagar (och olika andra immateriella rättigheter och lagar om illojal konkurrens) och fördrag i USA och runt om i världen

Innehållet och varumärkena tillhandahålls i eller genom tjänsterna "SOM DE ÄR" för din personliga, icke-kommersiella användning endast.

Din ansökan och dina bidrag

 

 

Läs igenom detta avsnitt och avsnittet "FÖRBJUDNA AKTIVITETER" noggrant innan du använder våra tjänster för att förstå de (a) rättigheter du ger oss och (b) skyldigheter du har när du publicerar eller laddar upp något innehåll via tjänsterna

Inlämningar: Genom att direkt skicka oss frågor, kommentarer, förslag, idéer, feedback eller annan information om Tjänsterna ("Inskick"), samtycker du till att överlåta alla immateriella rättigheter till sådant Inskick till oss. Du samtycker till att vi ska äga detta bidrag och ha rätt till obegränsad användning och spridning för alla lagliga ändamål, kommersiella eller andra, utan bekräftelse eller ersättning till dig.

Bidrag: Tjänsterna kan bjuda in dig att chatta, bidra till eller delta i bloggar, anslagstavlor, onlineforum och andra funktioner där du kan skapa, skicka, publicera, visa, överföra, publicera, distribuera eller sända innehåll och material till oss eller genom tjänsterna, inklusive men inte begränsat till text, skrifter, video, ljud, fotografier, musik, grafik, kommentarer, recensioner, betygsförslag, personlig information eller annat material ("Bidrag"). Alla inlägg som publiceras offentligt ska också behandlas som ett bidrag.

Du förstår att Bidrag kan vara synliga för andra användare av Tjänsterna och eventuellt via tredje parts webbplatser

När du publicerar Bidrag ger du oss en licens (inklusive användning av ditt namn, dina varumärken och logotyper): Genom att publicera Bidrag ger du oss en obegränsad, oåterkallelig, evig, icke-exklusiv, överförbar, royaltyfri, fullt betald, global rätt och licens att: använda, kopiera, reproducera, distribuera, sälja, återförsälja, publicera, sända, omtitulera, lagra, offentligt utföra, offentligt visa, omformatera, översätta, excerpera (helt eller delvis) och utnyttja dina Bidrag (inklusive, utan begränsning, din bild, namn och röst) för alla ändamål, kommersiella eller andra, förbereda derivat eller införliva dina Bidrag, och för alla ändamål, kommersiella, reklam eller andra. reklam eller annat, att förbereda härledda verk av, eller införliva i andra verk, dina Bidrag och att underlicensiera de licenser som beviljas i detta avsnitt. Vår användning och distribution kan ske i alla mediaformat och genom alla media

Denna licens omfattar vår användning av ditt namn, företagsnamn och franchisenamn, i förekommande fall, och alla varumärken, servicemärken, handelsnamn, logotyper och

personlig ano kommersiell maces vou orovide

Du är ansvarig för vad du publicerar eller laddar upp: Genom att skicka oss Inlämningar och/eller publicera Bidrag genom någon del av Tjänsterna eller göra

Bidrag som är tillgängliga via Tjänsterna genom att länka ditt konto via Tjänsterna till något av dina sociala nätverkskonton, du:

bekräfta att du har läst och godkänner våra "FÖRBJUDNA AKTIVITETER* och inte kommer att posta, skicka, publicera, ladda upp eller överföra något Bidrag via Tjänsterna eller posta något Bidrag som är olagligt, trakasserande, hatiskt, skadligt, ärekränkande, obscent, mobbande, kränkande, diskriminerande, hotande mot någon person eller grupp, sexuellt explicit, falskt, felaktigt, bedrägligt eller missvisande;

 • i den utsträckning det är tillåtet enligt tillämplig lag, avstå från alla moraliska rättigheter till sådana Inlämningar och/eller Bidrag;
 • garantera att alla sådana Inlämningar och/eller Bidrag är original från dig eller att du har nödvändiga rättigheter och licenser för att lämna in sådana Inlämningar och/eller Bidrag och att du har full behörighet att bevilja oss de ovan nämnda rättigheterna i förhållande till dina Inlämningar och/eller Bidrag; och
 • garantera och företräda att dina Inlämningar och/eller Bidrag inte utgör konfidentiell information

Du är ensam ansvarig för dina inlämningar och/eller bidrag och du samtycker uttryckligen till att ersätta oss för alla förluster som vi kan drabbas av på grund av din överträdelse av (a) detta avsnitt, (b) tredje parts immateriella rättigheter, eller (c) tillämplig lag.

Vi kan ta bort eller redigera ditt innehåll: Även om vi inte har någon skyldighet att övervaka några bidrag, har vi rätt att ta bort eller redigera bidrag när som helst utan föregående meddelande om vi anser att sådana bidrag är skadliga eller bryter mot dessa juridiska villkor. Om vi tar bort eller redigerar sådana bidrag kan vi också stänga av eller inaktivera ditt konto och rapportera dig till myndigheterna

ANVÄNDARREPRESENTATION

Genom att använda Tjänsterna intygar och garanterar du att: (1) all registreringsinformation som du lämnar kommer att vara sann, korrekt, aktuell och fullständig; (2) du kommer att upprätthålla riktigheten i sådan information och omedelbart uppdatera sådan registreringsinformation vid behov; (3) du har rättskapacitet och samtycker till att följa dessa juridiska villkor; (4) du inte är under 13 år; (5) du inte är minderårig i den jurisdiktion där du är bosatt, eller om du är minderårig har du fått föräldrarnas tillstånd att använda Tjänsterna; (6) du inte kommer att få tillgång till Tjänsterna genom automatiserade eller icke mänskliga medel, vare sig genom en bot, script eller på annat sätt; (7) du inte kommer att använda Tjänsterna för något olagligt eller obehörigt ändamål; och (8) din användning av Tjänsterna inte bryter mot någon tillämplig lag eller förordning.

Om du tillhandahåller information som är osann, felaktig, inaktuell eller ofullständig har vi rätt att stänga av eller avsluta ditt konto och vägra all nuvarande eller framtida användning av tjänsterna eller någon del därav.)

ANVÄNDARREGISTRERING

 

Du kan behöva registrera dig för att använda Tjänsterna. Du samtycker till att hålla ditt lösenord konfidentiellt och kommer att vara ansvarig för all användning av ditt konto och lösenord. Vi förbehåller oss rätten att ta bort, återkräva eller ändra ett användarnamn som du väljer om vi, efter eget gottfinnande, fastställer att ett sådant användarnamn är olämpligt, obscent eller på annat sätt olämpligt.

PRODUKT

Vi gör allt vi kan för att så exakt som möjligt visa färger, funktioner, specifikationer och detaljer för de produkter som finns tillgängliga på Tjänsterna. Vi garanterar dock inte att färger, funktioner, specifikationer och detaljer för produkterna är korrekta, fullständiga, tillförlitliga, aktuella eller fria från andra fel, och din elektroniska display kanske inte korrekt återspeglar de faktiska färgerna och detaljerna för produkterna. Alla produkter är beroende av tillgänglighet och vi kan inte garantera att de finns i lager. Vi förbehåller oss rätten att när som helst och av vilken anledning som helst sluta sälja produkter.

Priserna för alla produkter kan komma att ändras.

Köp och betalning

Vi accepterar följande betalningsformer:

 • RANDIG
 • VISA 
 • MASTERKORT 
 • AMERICAN EXPRESS

Du samtycker till att tillhandahålla aktuell, fullständig och korrekt köp- och kontoinformation för alla köp som görs via Tjänsterna. Du samtycker vidare till att omedelbart uppdatera konto- och betalningsinformation, inklusive e-postadress, betalningsmetod och betalkortets utgångsdatum, så att vi kan slutföra dina transaktioner och kontakta dig vid behov. Moms kommer att läggas till priset på inköp enligt vad vi anser vara nödvändigt. Vi kan när som helst ändra priser. Alla betalningar ska ske i euro och US-dollar.

Du samtycker till att betala alla avgifter till de priser som då gäller för dina inköp och eventuella tillämpliga fraktavgifter, och du godkänner att vi debiterar din valda betalningsleverantör för alla sådana belopp när du gör din beställning. Vi förbehåller oss rätten att korrigera eventuella fel eller misstag i prissättningen, även om vi redan har begärt eller mottagit betalning

Vi förbehåller oss rätten att neka alla beställningar som görs via Tjänsterna. Vi kan, efter eget gottfinnande, begränsa eller avbryta köpta kvantiteter per person, per hushåll eller per beställning. Dessa begränsningar kan omfatta beställningar som görs av eller under samma kundkonto, samma betalningsmetod och/eller beställningar som använder samma fakturerings- eller leveransadress. Vi förbehåller oss rätten att begränsa eller förbjuda beställningar som, enligt vår bedömning, verkar vara gjorda av återförsäljare, återförsäljare eller distributörer.

Vår immateriella egendom

vi är ägare eller licensinnehavare av alla immateriella rättigheter i våra tjänster, inklusive alla källkodsdatabaser, funktioner, programvara, webbplatsdesign, ljud, video, text, fotografier och grafik i tjänsterna (tillsammans "innehållet"), samt de varumärken, servicemärken och logotyper som ingår i dessa (de "varumärkena")

Vårt innehåll och våra varumärken skyddas av upphovsrätts- och varumärkeslagar (och olika andra immateriella rättigheter och lagar om illojal konkurrens) och fördrag i USA och runt om i världen

Innehållet och varumärkena tillhandahålls i eller genom tjänsterna "SOM DE ÄR" för din personliga, icke-kommersiella användning endast.

RETURPOLICY SERVICE

 

Vi accepterar returer. Du kan returnera oöppnade varor i originalförpackningen inom 15 dagar efter ditt köp med kvitto eller inköpsbevis. Om 15 dagar eller mer har gått sedan ditt köp kan vi inte erbjuda dig en återbetalning eller ett byte.

När vi har mottagit den returnerade varan kommer vi att undersöka den och meddela dig via e-post, inom en rimlig tidsperiod, om du har rätt till en retur. Om du har rätt till en retur återbetalar vi ditt inköpspris och en kredit kommer automatiskt att tillämpas på din ursprungliga betalningsmetod.

Endast varor till ordinarie pris kan återbetalas. Reaprodukter kan inte återbetalas.

För att följa upp statusen för din retur, vänligen kontakta oss på contact@sophyy.com

FÖRBJUDEN VERKSAMHET

 

Du får inte komma åt eller använda tjänsterna för något annat syfte än det för vilket vi gör tjänsterna tillgängliga. Tjänsterna får inte användas i samband med några kommersiella strävanden förutom de som är spectiskt stödda eller godkända av

Som användare av tjänsterna samtycker du till att inte göra följande:

Systematiskt hämta data eller annat innehåll från tjänsterna för att skapa eller sammanställa, direkt eller indirekt, en samling, sammanställning, databas eller katalog utan skriftligt tillstånd från oss.

 • lura, bedra eller vilseleda oss och andra användare, särskilt i alla försök att komma över känslig kontoinformation såsom användarlösenord
 • kringgå, inaktivera eller på annat sätt störa säkerhetsrelaterade funktioner i tjänsterna, inklusive funktioner som förhindrar eller begränsar användningen eller kopieringen av något innehåll eller verkställer begränsningar för användningen av tjänsterna och/eller innehållet
  som ingår däri
 • Nedvärdera, tämja eller på annat sätt skada, enligt vår uppfattning, oss och/eller tjänsterna.
  Använda någon information som erhållits från Tjänsterna för att trakassera, missbruka eller
  naim anomer person

- Använda våra supporttjänster på ett bättre sätt eller suomit tase avslöja missbruk eller
dåligt uppförande

 • Använda tjänsterna på ett sätt som inte är förenligt med tillämpliga lagar eller förordningar.
 • Delta i obehörig inramning av eller länkning till Tjänsterna.
 • Ladda upp eller överföra (eller försöka ladda upp eller överföra) virus, trojanska hästar eller annat material, inklusive överdriven användning av versaler och spamming (kontinuerlig publicering av repetitiv text), som stör någon parts oavbrutna användning och utnyttjande av tjänsterna eller modifierar, försämrar, stör, ändrar eller stör användningen, egenskaperna, funktionerna, driften eller underhållet.
  av tjänsterna
 • Delta i någon automatiserad användning av systemet, såsom att använda skript för att skicka
  commens eller messaces. eller usinoany caraminino. rooos. eller liknande caw

verktyg för insamling och utvinning.

-ta bort upphovsrättsmeddelanden eller andra meddelanden om äganderätt från allt innehåll.

- Alemoro utge sig för att vara en annan användare eller person eller använda användarnamnet för
annan användare

ladda upp eller överföra (eller försöka ladda upp eller överföra) material som fungerar som en passiv eller aktiv informationsinsamlings- eller överföringsmekanism, inklusive men inte begränsat till gifs ("clear graphics interchange formats"), 1×1 pixlar, webb buggar, cookies eller andra liknande enheter (ibland kallade

"spionprogram" eller "passiva insamlingsmekanismer" eller "poms").

 • störa, avbryta eller skapa en orimlig belastning på tjänsterna eller de nätverk eller tjänster som är anslutna till tjänsterna.
 • Trakassera, irritera, skrämma eller hota någon av våra anställda eller ombud som är engagerade i att tillhandahålla någon del av Tjänsterna till dig.
 • Försöka kringgå alla åtgärder i Tjänsterna som är utformade för att förhindra eller begränsa åtkomst till Tjänsterna, eller någon del av Tjänsterna.
  Kopiera eller anpassa tjänsternas programvara, inklusive men inte begränsat till Flash, PHP, HTML, JavaScript eller annan kod.
  Förutom vad som tillåts enligt tillämplig lag, dechiffrera, dekompilera, demontera eller bakåtutveckla någon av de programvaror som ingår i eller på något sätt utgör en del av Tjänsterna.
 • Förutom vad som kan vara resultatet av användning av vanliga sökmotorer eller webbläsare, använda, starta, utveckla eller distribuera något automatiserat system, inklusive utan begränsning, någon spindel, robot, fuskverktyg, skrapa eller offline-läsare som får tillgång till tjänsterna, eller använda eller starta något oauthoriserat skript eller annan programvara.
 • Använda en inköpsagent eller inköpsagent för att göra inköp på Tjänsterna
 • göra någon obehörig användning av tjänsterna, inklusive att samla in användarnamn
  och eller e-postadresser till användare på elektronisk eller annan väg i syfte att
  skicka oönskad e-post eller skapa användarkonton på automatiserad väg eller
  under höja ordenses
 • Använda tjänsterna som en del av något försök att konkurrera med oss eller på annat sätt använda
 • Tjänsterna och/eller Innehållet för någon intäktsgenererande strävan eller kommersiell verksamhet.
 • Använd tjänsterna för att annonsera eller otter för att sälja varor och tjänster.

ANVÄNDARGENERERADE BIDRAG

 

Tjänsterna kan bjuda in dig att chatta, bidra till eller delta i bloggar, anslagstavlor, onlineforum och andra funktioner och kan ge dig möjlighet att skapa, skicka in, publicera, visa, överföra, pertorma, publicera, distribuera eller sända innehåll och material till oss eller på tjänsterna, inklusive men inte begränsat till text, skrifter, video, ljud, fotografier, grafik, kommentarer, förslag eller personlig information eller annat material (tillsammans "Bidrag"). Bidrag kan vara synliga för andra användare av Tjänsterna och via tredje parts webbplatser. Därför kan alla Bidrag som du överför behandlas som icke-konfidentiella och icke-proprietära. När du skapar eller tillgängliggör några Bidrag intygar och garanterar du därmed att:

- Skapande, distribution, överföring, offentlig visning eller prestanda, och åtkomst, nedladdning eller kopiering av våra bidrag gör inte och kommer inte att göra intrång i äganderätten, inklusive men inte begränsat till upphovsrätt, patent, varumärke, affärshemlighet eller moraliska rättigheter för någon tredje part.
Du är upphovsman och ägare till eller har de nödvändiga licenserna. rättigheterna.

samtycken, godkännanden och tillstånd att använda och att tillåta oss, Tjänsterna och andra användare av Tjänsterna att använda dina Bidrag på något sätt som övervägs av Tjänsterna och dessa Juridiska villkor.

 • Du har skriftligt samtycke, godkännande och/eller tillstånd från varje identifierbar enskild person i dina Bidrag att använda namnet eller bilden på varje sådan identifierbar enskild person för att möjliggöra inkludering och användning av dina Bidrag på något sätt som övervägs av Tjänsterna och dessa Juridiska villkor.
 • Dina Bidrag är inte falska, felaktiga eller vilseledande.

Dina bidrag är inte oönskad eller obehörig reklam, marknadsföringsmaterial, pyramidspel, kedjebrev, skräppost, massutskick eller andra former av uppmaningar.

 • Dina bidrag är inte obscena, oanständiga, lasciva, smutsiga, våldsamma, trakasserande, ärekränkande, förtalande eller på annat sätt stötande enligt vår bedömning)
 • Dina bidrag får inte förlöjliga, håna, nedvärdera, skrämma eller missbruka
 • Dina Bidrag får inte användas för att trakassera eller hota (i juridisk mening) någon annan person eller för att främja våld mot en viss person eller grupp av personer.
 • Dina bidrag bryter inte mot någon tillämplig lag, förordning eller regel.
 • Dina bidrag inte kränker någon tredje parts integritets- eller publicitetsrättigheter.
 • Dina Bidrag bryter inte mot någon tillämplig lag om barnpornografi. eller på annat sätt är avsedda att skydda hälsan eller välbefinnandet hos

- Dina kontbutioner inkluderar inte anv oftensive kommentarer som är anslutna
ras nationa ongin. kön. sexuarorererence. eller onysical manolcao,

- Dina bidrag bryter inte mot, eller länkar inte till material som bryter mot, någon bestämmelse i dessa juridiska villkor eller någon tillämplig lag eller förordning.

All användning av tjänsterna i strid med ovanstående bryter mot dessa juridiska villkor och

får återgå. amono oner mines. ernaton or suspension or vour nons to use me

Tjänster

LICENS FÖR BIDRAG

 

Genom att publicera dina Bidrag till någon del av Tjänsterna, beviljar du automatiskt. och du intygar och garanterar att du har rätt att bevilja oss en obegränsad, obegränsad, oåterkallelig, evig, icke-exklusiv, överförbar, royaltyfri, fullt betald, global rätt och licens att vara värd för, använda, kopiera, reproducera, avslöja, sälja, återförsälja publicera, sända, retitla, arkivera, lagra, cache, offentligt utföra, offentligt visa, omformatera, översätta, överföra, utdraga (helt eller delvis) och distribuera sådana Bidrag (inklusive, utan begränsning, din bild och röst) för alla ändamål, kommersiella, reklam eller andra, och att förbereda derivatverk av, eller införliva i andra verk, sådana Bidrag, och bevilja och auktorisera underlicenser av det föregående. Användning och distribution kan ske i alla medieformat och genom alla mediekanaler.

Denna licens gäller för alla former, medier eller tekniker som nu är kända eller som kommer att utvecklas, och inkluderar vår användning av ditt namn, företagsnamn och franchisenamn, i förekommande fall, och alla varumärken, servicemärken, handelsnamn, logotyper och personliga och kommersiella bilder som du tillhandahåller. Du avstår från alla moraliska rättigheter i dina bidrag, och du garanterar att moraliska rättigheter inte på annat sätt har hävdats i dina bidrag.

Vi hävdar inte någon äganderätt till dina Bidrag. Du behåller full äganderätt till alla dina Bidrag och alla immateriella rättigheter eller andra äganderätter som är förknippade med dina Bidrag. Vi ansvarar inte för några uttalanden eller framställningar i dina Bidrag som tillhandahålls av dig i något område på Tjänsterna.

Du är ensam ansvarig för dina bidrag till tjänsterna och du samtycker uttryckligen till att befria oss från allt ansvar och att avstå från alla rättsliga åtgärder mot oss avseende dina bidrag.

Vi har rätt att efter eget gottfinnande (1) redigera, redigera eller på annat sätt ändra alla Bidrag, (2) omkategorisera alla Bidrag för att placera dem på mer lämpliga platser i Tjänsterna och (3) förhandsgranska eller radera alla Bidrag när som helst och av vilken anledning som helst, utan föregående meddelande. Vi har ingen skyldighet att övervaka dina Bidrag

RIKTLINJER FÖR GRANSKNINGAR

Vi kan tillhandahålla områden på Tjänsterna där du kan lämna recensioner eller betyg. När du publicerar en recension måste du uppfylla följande kriterier: (1) Du ska ha förstahandserfarenhet av den person/enhet som recenseras: (2) dina recensioner får inte innehålla stötande svordomar eller kränkande, rasistiskt, stötande eller hatiskt språk; (3) dina recensioner får inte innehålla diskriminerande referenser baserade på religion, ras, kön, nationellt ursprung, ålder, civilstånd, sexuell läggning eller funktionshinder; (4) dina recensioner får inte innehålla referenser till olaglig verksamhet; (5) du får inte vara knuten till konkurrenter om du publicerar negativa omdömen; (6) du får inte dra några slutsatser om huruvida ett beteende är lagligt; (7) du får inte publicera falska eller vilseledande påståenden; och (8) du får inte organisera en kampanj som uppmuntrar andra att publicera omdömen, vare sig positiva eller

negaliv

Vi kan acceptera, avvisa eller ta bort recensioner efter eget gottfinnande. Vi har absolut ingen skyldighet att granska recensioner eller ta bort recensioner, även om någon anser att

recensioner som kan utelämnas eller är felaktiga Recensioner är inte godkända av hr lis och inte

nödvändigtvis representera våra åsikter eller åsikterna hos något av våra dotterbolag eller partners. Vi tar inte ansvar för någon recension eller för några anspråk, skulder eller förluster till följd av någon recension. Genom att publicera en recension ger du oss härmed en evig, icke-exklusiv, global, royaltyfri, fullt betald, överlåtbar och underlicensierbar rättighet och licens att reproducera, modifiera, översätta, överföra på något sätt, visa, utföra,

anoror ostrone a contentrelatnono revew

TREDJE PARTS WEBBPLATSER OCH INNEHÅLL

 

 

Tjänsterna kan innehålla (eller du kan via webbplatsen få länkar till andra webbplatser ("Tredjepartswebbplatser") samt artiklar, fotografier, text, grafik, bilder, design, musik. ljud, video, information, applikationer. programvara och annat innehåll eller föremål som tillhör eller härrör från tredje part (*Tredjepartsinnehåll"). Sådana tredjepartswebbplatser och tredjepartsinnehåll undersöks, övervakas eller kontrolleras inte av oss för noggrannhet, lämplighet eller fullständighet, och vi är inte ansvariga för några tredjepartswebbplatser som nås via tjänsterna eller något tredjepartsinnehåll som publiceras på, tillgängligt via eller installerat från tjänsterna, inklusive innehåll, noggrannhet, stötande, åsikter, tillförlitlighet, sekretesspraxis eller andra policyer på eller i tredje parts webbplatser eller tredjepartsinnehållet. Inkludering av, länkning till eller tillåtelse av användning eller installation av webbplatser från tredje part eller innehåll från tredje part innebär inte godkännande eller stöd för detta.

av oss. Om du bestämmer dig för att lämna tjänsterna och gå till tredje parts webbplatser eller använda eller installera innehåll från tredje part, gör du det på egen risk, och du bör vara medveten om att dessa juridiska villkor inte längre gäller. Du bör granska tillämpliga villkor och policyer, inklusive integritets- och datainsamlingspraxis, för alla webbplatser som du navigerar till från tjänsterna eller som rör alla applikationer som du använder eller installerar från tjänsterna. Alla inköp du gör via tredje parts webbplatser kommer att ske via andra webbplatser och från andra företag, och vi tar inget som helst ansvar i samband med sådana inköp som uteslutande är mellan dig och den tillämpliga tredje parten. Du samtycker till och bekräftar att vi inte stöder de produkter eller tjänster som erbjuds på tredje parts webbplatser och du ska hålla oss skadeslösa från eventuella skador som orsakas av ditt köp av sådana produkter eller tjänster. Dessutom ska du hålla oss skadeslösa från eventuella förluster som du lidit eller skada som orsakats dig i samband med eller som på något sätt härrör från innehåll från tredje part eller någon kontakt med webbplatser från tredje part.

Vår immateriella egendom

vi är ägare eller licensinnehavare av alla immateriella rättigheter i våra tjänster, inklusive alla källkodsdatabaser, funktioner, programvara, webbplatsdesign, ljud, video, text, fotografier och grafik i tjänsterna (tillsammans "innehållet"), samt de varumärken, servicemärken och logotyper som ingår i dessa (de "varumärkena")

Vårt innehåll och våra varumärken skyddas av upphovsrätts- och varumärkeslagar (och olika andra immateriella rättigheter och lagar om illojal konkurrens) och fördrag i USA och runt om i världen

Innehållet och varumärkena tillhandahålls i eller genom tjänsterna "SOM DE ÄR" för din personliga, icke-kommersiella användning endast.

ANNONSÖRER

 

Vi tillåter annonsörer att visa sina annonser och annan information i vissa

områden i Tjänsterna, såsom sidofältannonser eller bannerannonser

. Vi

tillhandahåller endast utrymmet för att placera sådana annonser, och vi har ingen annan relation med annonsörerna.

SEKRETESSPOLICY

 

Vi bryr oss om datasekretess och säkerhet. Genom att använda tjänsterna samtycker du till att vara bunden av vår sekretesspolicy som publiceras på tjänsterna, som införlivas i dessa juridiska villkor. Vänligen observera att tjänsterna finns i Hongkong. Om du kommer åt Tjänsterna från någon annan region i världen med lagar eller andra krav som styr insamling, användning eller utlämnande av personuppgifter som skiljer sig från tillämpliga lagar i Hongkong, överför du genom din fortsatta användning av Tjänsterna dina uppgifter till Hongkong, och du samtycker uttryckligen till att dina uppgifter överförs till och behandlas i Hongkong. Vidare accepterar, begär eller efterfrågar vi inte medvetet information från barn eller marknadsför medvetet till barn. I enlighet med U.S. Children's Online Privacy Protection Act kommer vi därför, om vi får faktisk kännedom om att någon under 13 år har lämnat personuppgifter till oss utan erforderligt och verifierbart föräldramedgivande, att radera den informationen från Tjänsterna så snabbt som det rimligen är praktiskt möjligt.

FÖRVALTNING AV TJÄNSTER

 

Vi förbehåller oss rätten, men inte skyldigheten, att: (1) övervaka tjänsterna med avseende på brott mot dessa juridiska villkor: (2) vidta lämpliga rättsliga åtgärder mot alla som, enligt vårt eget gottfinnande, bryter mot lagen eller dessa juridiska villkor, inklusive utan begränsning. rapportera sådan användare till brottsbekämpande myndigheter; (3) efter eget gottfinnande och utan begränsning, vägra, begränsa åtkomst till, begränsa tillgängligheten av eller inaktivera (i den utsträckning det är tekniskt möjligt) något av dina bidrag eller någon del därav; (4) efter eget gottfinnande och utan begränsning, meddelande eller ansvar, ta bort från tjänsterna eller på annat sätt inaktivera alla filer och innehåll som är för stora i storlek eller på något sätt belastar våra system; och (5) annars hantera tjänsterna på ett sätt som syftar till att skydda våra rättigheter och egendom och att underlätta korrekt funktion av tjänsterna.

Integritetspolicy

 

Vi bryr oss om datasekretess och säkerhet. Genom att använda tjänsterna samtycker du till att vara bunden av vår sekretesspolicy som publiceras på tjänsterna, som införlivas i dessa juridiska villkor. Vänligen observera att tjänsterna finns i Hongkong. Om du kommer åt Tjänsterna från någon annan region i världen med lagar eller andra krav som styr insamling, användning eller utlämnande av personuppgifter som skiljer sig från tillämpliga lagar i Hongkong, överför du genom din fortsatta användning av Tjänsterna dina uppgifter till Hongkong, och du samtycker uttryckligen till att dina uppgifter överförs till och behandlas i Hongkong. Vidare accepterar, begär eller efterfrågar vi inte medvetet information från barn eller marknadsför medvetet till barn. I enlighet med U.S. Children's Online Privacy Protection Act kommer vi därför, om vi får faktisk kännedom om att någon under 13 år har lämnat personuppgifter till oss utan erforderligt och verifierbart föräldramedgivande, att radera den informationen från Tjänsterna så snabbt som det rimligen är praktiskt möjligt.

LÖPTID OCH UPPSÄGNING

 

 

Dessa juridiska villkor ska förbli i full kraft och verkan medan du använder tjänsterna

UTAN ATT BEGRÄNSA NÅGON ANNAN BESTÄMMELSE I DESSA JURIDISKA VILLKOR FÖRBEHÅLLER VI OSS RÄTTEN ATT, EFTER EGET GOTTFINNANDE OCH UTAN FÖREGÅENDE MEDDELANDE ELLER ANSVAR, NEKA ÅTKOMST TILL OCH ANVÄNDNING AV TJÄNSTERNA (INKLUSIVE BLOCKERING AV VISSA IP-ADRESSER), TILL NÅGON PERSON AV NÅGON ANLEDNING ELLER UTAN ANLEDNING. INKLUSIVE UTAN BEGRÄNSNING FÖR BROTT MOT NÅGON REPRESENTATION, GARANTI ELLER FÖRBINDELSE SOM INGÅR I DESSA JURIDISKA VILLKOR ELLER AV NÅGON TILLÄMPLIG LAG ELLER FÖRORDNING. VI KAN AVSLUTA DIN ANVÄNDNING AV ELLER DITT DELTAGANDE I TJÄNSTERNA ELLER RADERA DITT KONTO OCH ALLT INNEHÅLL ELLER ALL INFORMATION SOM DU HAR PUBLICERAT NÄR SOM HELST, UTAN FÖRVARNING, EFTER EGET GOTTFINNANDE.

Om vi avslutar eller stänger av ditt konto av någon anledning är du förbjuden att registrera och skapa ett nytt konto under ditt namn, ett falskt eller lånat namn eller namnet på någon tredje part, även om du kanske agerar på uppdrag av den tredje parten.

Utöver att avsluta eller stänga av ditt konto förbehåller vi oss rätten att vidta lämpliga rättsliga åtgärder, inklusive men inte begränsat till civilrättsliga, straffrättsliga och förbudsföreläggande åtgärder.

ÄNDRINGAR OCH AVBROTT

 

Vi förbehåller oss rätten att ändra, modifiera eller ta bort innehållet i tjänsterna när som helst eller av vilken anledning som helst efter eget gottfinnande och utan föregående meddelande. Vi har dock ingen skyldighet att uppdatera någon information i våra tjänster. Vi förbehåller oss också rätten att när som helst ändra eller avbryta hela eller delar av tjänsterna utan föregående meddelande. Vi är inte ansvariga gentemot dig eller någon tredje part för någon modifiering, prisändring, avstängning eller upphörande av tjänsterna

ÄNDRINGAR OCH AVBROTT Vi kan inte garantera att Tjänsterna kommer att vara tillgängliga hela tiden. Vi kan drabbas av problem med maskinvara, programvara eller andra problem eller behöva utföra underhåll i samband med tjänsterna, vilket kan leda till avbrott, förseningar eller fel. Vi förbehåller oss rätten att ändra, revidera, uppdatera, stänga av, avbryta eller på annat sätt modifiera tjänsterna när som helst eller av vilken anledning som helst utan att meddela dig. Du samtycker till att vi inte har något som helst ansvar för förlust, skada eller besvär som orsakas av din oförmåga att komma åt eller använda tjänsterna under driftstopp eller avbrott i tjänsterna. Ingenting i dessa juridiska villkor ska tolkas som en skyldighet för oss att underhålla och stödja tjänsterna eller att tillhandahålla korrigeringar, uppdateringar eller utgåvor i samband med detta.

GÄLLANDE LAG

Dessa juridiska villkor ska regleras av och definieras enligt lagarna i Colorado USA och du själv oåterkalleligen godkänner att domstolarna i Colorado ska ha exklusiv behörighet att lösa eventuella tvister som kan uppstå i samband med

dessa juridiska villkor.

TVIST OCH TVISTLÖSNING

Du samtycker till att oåterkalleligen överlämna alla tvister som rör dessa juridiska villkor eller det rättsliga förhållande som upprättas genom dessa juridiska villkor till jurisdiktionen för domstolarna i Colorado. Sophyy ska också ha rätt att väcka talan om sakfrågan i domstolarna i det land där du är bosatt eller, om dessa juridiska villkor ingås inom ramen för din handel eller ditt yrke, i delstaten

din huvudsakliga verksamhetsort.

KORRECTIONER

 

Det kan finnas information på Tjänsterna som innehåller typografiska fel, felaktigheter eller utelämnanden, inklusive beskrivningar, prissättning, tillgänglighet och annan information. Vi förbehåller oss rätten att korrigera eventuella fel, felaktigheter eller utelämnanden och att ändra eller uppdatera informationen i tjänsterna när som helst, utan föregående meddelande.

ANSVARSFRISKRIVNING

TJÄNSTERNA TILLHANDAHÅLLS I BEFINTLIGT SKICK OCH ENLIGT TILLGÄNGLIGHET. DU SAMTYCKER TILL ATT DIN ANVÄNDNING AV TJÄNSTERNA SKER PÅ EGEN RISK. I DEN UTSTRÄCKNING LAGEN TILLÅTER FRISKRIVER VI OSS FRÅN ALLA UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER I SAMBAND MED TJÄNSTERNA OCH DIN ANVÄNDNING AV DEM, INKLUSIVE, UTAN BEGRÄNSNING, DE UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIERNA OM SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL OCH ICKE-INTRÅNG. VI LÄMNAR INGA GARANTIER ELLER UTFÄSTELSER OM RIKTIGHETEN ELLER FULLSTÄNDIGHETEN I TJÄNSTERNAS INNEHÅLL ELLER INNEHÅLLET PÅ WEBBPLATSER ELLER MOBILA APPLIKATIONER SOM ÄR LÄNKADE TILL TJÄNSTERNA OCH VI TAR INGET ANSVAR FÖR EVENTUELLA (1) FEL, MISSTAG ELLER FELAKTIGHETER I INNEHÅLL OCH MATERIAL, (2) PERSONSKADOR ELLER SKADOR PÅ EGENDOM, AV NÅGOT SLAG, SOM HÄRRÖR FRÅN DIN ÅTKOMST TILL OCH ANVÄNDNING AV TJÄNSTERNA, (3) OBEHÖRIG ÅTKOMST TILL ELLER ANVÄNDNING AV VÅRA SÄKRA SERVRAR OCH/ELLER ALL PERSONLIG INFORMATION OCH/ELLER FINANSIELL INFORMATION SOM LAGRAS DÄR, (4) AVBROTT ELLER UPPHÖRANDE AV ÖVERFÖRING TILL ELLER FRÅN TJÄNSTERNA, (5) BUGGAR, VIRUS, TROJANSKA HÄSTAR ELLER LIKNANDE SOM KAN ÖVERFÖRAS TILL ELLER VIA TJÄNSTERNA AV NÅGON TREDJE PART OCH/ELLER (6) FEL ELLER UTELÄMNANDEN I INNEHÅLL OCH MATERIAL ELLER FÖR FÖRLUST ELLER SKADA AV NÅGOT SLAG SOM UPPSTÅTT SOM ETT RESULTAT AV ANVÄNDNINGEN AV INNEHÅLL SOM PUBLICERAS, ÖVERFÖRS, ELLER PÅ ANNAT SÄTT GÖRS TILLGÄNGLIGT VIA TJÄNSTERNA. VI GARANTERAR INTE, STÖDER INTE, GARANTERAR INTE ELLER TAR INTE ANSVAR FÖR NÅGON PRODUKT ELLER TJÄNST SOM ANNONSERAS ELLER ERBJUDS AV EN TREDJE PART VIA TJÄNSTERNA, NÅGON HYPERLÄNKAD WEBBPLATS ELLER NÅGON WEBBPLATS ELLER MOBILAPPLIKATION SOM VISAS I NÅGON BANNER ELLER ANNAN REKLAM, OCH VI KOMMER INTE ATT VARA EN PART I ELLER PÅ NÅGOT SÄTT ANSVARA FÖR ATT ÖVERVAKA NÅGON TRANSAKTION MELLAN DIG OCH NÅGON TREDJEPARTSLEVERANTÖR AV PRODUKTER ELLER TJÄNSTER. SOM MED KÖP AV EN PRODUKT ELLER TJÄNST VIA NÅGOT MEDIUM ELLER I NÅGON MILJÖ, BÖR DU ANVÄNDA DITT BÄSTA OMDÖME OCH IAKTTA FÖRSIKTIGHET DÄR SÅ ÄR LÄMPLIGT.

ANSVARSBEGRÄNSNINGAR

 

UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER KOMMER VI ELLER VÅRA DIREKTÖRER, ANSTÄLLDA ELLER AGENTER ATT VARA ANSVARIGA GENTEMOT DIG ELLER NÅGON TREDJE PART FÖR DIREKTA, INDIREKTA, FÖLJDMÄSSIGA, EXEMPLIFIERANDE, TILLFÄLLIGA, SPECIELLA ELLER STRAFFRÄTTSLIGA SKADOR, INKLUSIVE FÖRLORAD VINST, FÖRLORADE INTÄKTER, FÖRLUST AV DATA ELLER ANDRA SKADOR SOM UPPSTÅR FRÅN DIN ANVÄNDNING AV TJÄNSTERNA, ÄVEN OM VI HAR INFORMERATS OM MÖJLIGHETEN TILL SÅDANA SKADOR.

ANSVARSFRISKRIVNING

 

Det kan finnas information på Tjänsterna som innehåller typografiska fel, felaktigheter eller utelämnanden, inklusive beskrivningar, prissättning, tillgänglighet och annan information. Vi förbehåller oss rätten att korrigera eventuella fel, felaktigheter eller utelämnanden och att ändra eller uppdatera informationen i tjänsterna när som helst, utan föregående meddelande.

SKADESTÅND

 

Du samtycker till att försvara, ersätta och hålla oss skadeslösa, inklusive våra dotterbolag, närstående bolag och alla våra respektive tjänstemän, ombud, partners och anställda, från och mot alla förluster, skador, ansvar, anspråk eller krav, inklusive rimliga advokatarvoden och kostnader, som görs av någon tredje part på grund av eller som uppstår till följd av: (1) dina bidrag, (2) användning av tjänsterna, (3) brott mot dessa juridiska villkor, (4) brott mot dina utfästelser och garantier som anges i dessa juridiska villkor, (5) din överträdelse av en tredje parts rättigheter, inklusive men inte begränsat till immateriella rättigheter, eller (6) någon öppen skadlig handling mot någon annan användare av tjänsterna med vilken du anslutit via tjänsterna. Oaktat det föregående förbehåller vi oss rätten att, på din bekostnad, ta på oss det exklusiva försvaret och kontrollen av

något ärende för vilket du är skyldig att ersätta oss, och du samtycker till att samarbeta, på din bekostnad, med vårt försvar av sådana anspråk. Vi kommer att göra rimliga ansträngningar för att meddela dig om sådana anspråk, åtgärder eller förfaranden som är föremål för denna gottgörelse när vi blir medvetna om det.

SKADESTÅND

 

Du samtycker till att försvara, ersätta och hålla oss skadeslösa, inklusive våra dotterbolag, närstående bolag och alla våra respektive tjänstemän, ombud, partners och anställda, från och mot alla förluster, skador, ansvar, anspråk eller krav, inklusive rimliga advokatarvoden och kostnader, som görs av någon tredje part på grund av eller som uppstår till följd av: (1) dina bidrag, (2) användning av tjänsterna, (3) brott mot dessa juridiska villkor, (4) brott mot dina utfästelser och garantier som anges i dessa juridiska villkor, (5) din överträdelse av en tredje parts rättigheter, inklusive men inte begränsat till immateriella rättigheter, eller (6) någon öppen skadlig handling mot någon annan användare av tjänsterna med vilken du anslutit via tjänsterna. Oaktat det föregående förbehåller vi oss rätten att på din bekostnad ta på oss det exklusiva försvaret och kontrollen av alla frågor som du är skyldig att ersätta oss för, och du samtycker till att på din bekostnad samarbeta med vårt försvar av sådana anspråk. Vi kommer att göra rimliga ansträngningar för att meddela dig om alla sådana anspråk, åtgärder eller förfaranden som omfattas av denna skadeslöshetsförbindelse när vi blir medvetna om dem.

ANVÄNDARDATA

 

Vi kommer att lagra vissa uppgifter som du överför till tjänsterna i syfte att

hantera tjänsternas prestanda samt uppgifter som rör din användning av tjänsterna. Även om vi utför regelbundna rutinmässiga säkerhetskopior av data, är du ensam ansvarig

ansvarig eller a dais mar vou transmiror harrelaies till någon akuviy vou nave åtagit sig att använda tjänsterna. Du samtycker till att vi inte ska ha något ansvar gentemot dig för förlust eller förvanskning av sådana data, och du avstår härmed från all rätt att vidta åtgärder mot oss till följd av sådan förlust eller förvanskning av sådana data.

ELEKTRONISK KOMMUNIKATION, TRANSAKTIONER OCH SIGNATURER

 

Att besöka Tjänsterna, skicka e-post till oss och fylla i onlineformulär utgör elektronisk kommunikation. Du samtycker till att ta emot elektronisk kommunikation och du samtycker till att alla avtal, meddelanden, utlämnanden och annan kommunikation som vi tillhandahåller dig elektroniskt, via e-post och på tjänsterna, uppfyller alla rättsliga krav på att sådan kommunikation ska vara skriftlig. DU SAMTYCKER HÄRMED TILL ANVÄNDNING AV ELEKTRONISKA SIGNATURER, AVTAL, ORDER OCH ANDRA REGISTER, OCH TILL ELEKTRONISK LEVERANS AV MEDDELANDEN, POLICYER OCH REGISTER ÖVER TRANSAKTIONER SOM INITIERATS ELLER SLUTFÖRTS AV OSS ELLER VIA TJÄNSTERNA. Du avstår härmed från alla rättigheter eller krav enligt lagar, förordningar, regler, föreskrifter eller andra lagar i någon jurisdiktion som kräver en originalsignatur eller leverans eller bevarande av icke-elektroniska register, eller till betalningar eller beviljande av krediter på något annat sätt än elektroniska medel.

ANVÄNDARE OCH INVÅNARE I KALIFORNIEN

 

Om ett klagomål mot oss inte kan lösas på ett tillfredsställande sätt kan du skriftligen kontakta Complaint Assistance Unit vid Division of Consumer Services vid California Department of Consumer Affairs på adressen 1625 North Market Blvd, Suite N 112, Sacramento,

Kalifornien 95834 eller per telefon på (800) 952-5210 eller (916) 445-1254

DIVERSE

 

Dessa juridiska villkor och alla policyer eller operativa regler som publiceras av oss på tjänsterna eller med avseende på tjänsterna utgör hela avtalet och förståelsen mellan dig och oss. Vår underlåtenhet att utöva eller genomdriva någon rättighet eller bestämmelse i dessa juridiska villkor ska inte fungera som ett avstående från sådan rättighet eller bestämmelse. Dessa juridiska villkor gäller i den utsträckning som tillåts enligt lag. Vi kan när som helst överlåta någon eller alla av våra rättigheter och skyldigheter till andra. Vi ska inte vara ansvariga för förlust, skada, försening eller underlåtenhet att agera som orsakas av någon orsak som ligger utanför vår rimliga kontroll. Om någon bestämmelse eller del av en bestämmelse i dessa juridiska villkor fastställs vara olaglig, ogiltig eller inte verkställbar, anses den bestämmelsen eller delen av bestämmelsen vara avskiljbar från dessa juridiska villkor och påverkar inte giltigheten och verkställbarheten av eventuella återstående bestämmelser. Det finns inget joint venture, partnerskap, anställnings- eller agenturförhållande mellan dig och oss som ett resultat av dessa juridiska villkor eller användning av tjänsterna. Du samtycker till att dessa juridiska villkor inte ska tolkas mot oss på grund av att vi har utarbetat dem. Du avstår härmed från allt försvar som du kan ha baserat på den elektroniska formen av dessa juridiska villkor och avsaknaden av undertecknande av parterna häri för att verkställa dessa juridiska villkor.

Kontakta oss

För att lösa ett klagomål angående tjänsterna eller för att få ytterligare information om användningen av tjänsterna, vänligen kontakta oss på

contact@sophyy.com